Roman Polanski.Aktor.Rezyser 


What? (1972)

Director: Roman Polański
Screenplay: Gerard Brach, Roman Polański
Photography: Marcello Gatti, Giuseppe Ruzzolini
Scenography: Aurelio Crugnola
Cast: Sydne Rome, Marcello Mastroianni, Hugh Griffith, Romolo Valli, Guido Alberti, Roman Polański (Mosquito)